BAKGRUND: Med psykoanalysen uppfanns samtalet som en metod att undersöka och behandla psykiska problem. Många nutida psykoterapiformer har inspirerats av den. ”PDT”, psykodynamisk terapi kombinerar psykoanalytisk klassisk, objekt-relations samt anknytningsteori. I själva verket är PDT ”psykoanalys fast mer sällan och ofta på kortare tid”. Det finns alltså ingen grundläggande skillnad mellan hur de två ser på psykiskt lidande och behandling. Men i psykoanalysen är ditt sökande efter att förstå dig själv mer fritt och förutsättningslöst, medan du i PDT kanske upplever terapeuten som mer aktiv och rådgivande. Allmänt sett brukar arbetsrelationen mellan dig och din behandlare bli mer intensiv ju oftare ni träffas.

När det gäller forskning är PDT evidensbaserad genom hundratals vetenskapliga utvärderingar. De flesta studier visar ingen skillnad mot KBT, och båda metoderna brukar visa bättre resultat än ”treatment as usual”, det vill säga sedvanlig behandling. Däremot finns mycket få resultatstudier av psykoanalys, för det är svårt att hitta bra kontrollgrupper till en så långvarigbehandling.

Min uppfattning, baserad på mångårig erfarenhet, är att psykoanalys är den mest genomgripande formen av psykoterapeutisk behandling. För vissa typer av problem kan den till och med vara nödvändig, såsom djupa kontaktproblem, personlighetsstörningar samt svårigheter som kan härledas till tidiga trauman i livet. Även depression och ångest är vanliga, och fullt rimliga, anledningar att börja i analys. Själv är jag mer tveksam till psykoanalys om du har ett pågående missbruk eller en allvarlig psykos, eller om din främsta önskan är att ”bli av med” ett visst symptom. Oavsett vilka problem man kämpar med, så börjar många i PDT eller KBT. Många får hjälp och glädje av det. För den som inte blivit nöjd och som vill gå djupare återstår då psykoanalys. Som sagt, detta är min personliga uppfattning.

Även metoder som understryker sin skillnad mot psykoanalysen, till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi), sjösatt av psykoanalytikern Aaron Beck), visar idag ett större intresse för relationen mellan patient och terapeut samt hur terapeutens personliga upplevelser påverkar hens möjligheter att förstå och hjälpa patienten. Det gör att den som börjar i KBT för att få bukt med ett visst symptom kanske senare kommer in i en djupare psykoterapeutisk process tillsammans med sin terapeut.

Idag finns hundratals psykoterapimetoder. Den höga siffran avslöjar att det INTE finns någon enskild eller quick fix metod för dina bekymmer. Du kanske vill få råd, läkemedel, psykoterapi… Vilken metod ska du välja? Först ett allmänt råd: Ju mer intresserad du är av att förstå varför du fått dina psykologiska problem, vad de vill ”säga” dig, om de kanske hänger ihop med andra bekymmer du haft förr om åren – desto du mer är du inne på spåret PDT eller psykoanalys. Ju mer intresserad du är av att befrias från dina symptom, lära dig tekniker att ”mota Olle i grind”, till exempel tvångs- eller depressionssymptom, desto mer är du inne på KBT-spåret.

Samtidigt vill jag tona ner betydelsen av en enskild behandlingsmetod. Viktigast är att du träffar en lyhörd leg. psykoterapeut och känner att ni två kommer att kunna arbeta tillsammans. Då kan det visa sig att du som ”bara ville ha verktyg för att mota ångesten” blir nyfiken på varför du är så orolig och vill gå i psykoterapi. Eller tvärtom, din önskan om botande samtal var kanske inte realistisk. I stället behövdes en tids behandling med psykofarmaka.

Det är alltså svårt att välja behandlingsmetod. Men misströsta inte! Det avgörande är den personliga kontakt du får med din terapeut. Så leta på nätet, kolla om behandlaren har psykoterapeutlegitimation och boka en tid. Känn efter, redan vid första mötet kan du få en indikation om ”personkemin fungerar”. Det kan ju ändra sig senare, men ta din magkänsla på allvar! Nästa flik berättar hur psykoterapi går till.