Redan innan jag berättade om min egen mamma-spädbarns-forskning behövde vi egentligen reda ut – på ett allmänt plan – det här med psykoterapi och forskning. Men jag diskuterar detta här under fliken ”terapiforskning, vuxna”, eftersom frågan diskuterats oftare och djupare bland dessa forskare: vad är forskning, särskilt inom psykoterapi?

Jag nämnde tidigare att psykoterapi också är en metod att ”utforska” människan. Sådant gör vi terapeuter dagligen tillsammans med våra patienter. Vårt utforskande är individbaserat, eftersom det ju bara gäller den människa som jag för tillfället arbetar med. Å andra sidan kan erfarenheterna generaliseras när vi analytiker utbyter erfarenheter genom böcker, handledningar, konferenser, osv. Den verksamheten har gjort att psykoterapin tagit stora steg framåt i sin utveckling. Inte minst psykoanalytiker har initierat, eller varit aktiva i att utveckla, många behandlingsmetoder: familje-, grupp-, psykos- och barn- terapi, för att nämna några. Faktiskt designades även KBT av en psykoanalytiker, Aaron Beck.

Men är ”utforskning” samma som ”forskning”? Nja, inte riktigt. ”Systematiserad forskning” är något annat än den terapeutiska utforskning jag beskrev i förra stycket. Här samlar man in data för att pröva effekten av läkemedel, operationsmetoder – eller samtalsmetoder. Patienter rekryteras på väldefinierade grunder och slump-tilldelas behandling. Resultaten av sådan forskning anses allmängiltiga, till exempel ”Metod A verkar bättre än metod B”. Problemet är att den unika människan försvinner bakom sannolikhetsberäkningarnas siffror. Men denna forskning är viktig parallellt med det dagliga utforskande som vi analytiker bedriver på våra mottagningar. Till skillnad från kvantitativ forskning bedrivs även kvalitativa studier. Har samlar forskaren in intervju-material och går igenom detta systematiskt. Syftet är att klarlägga underliggande tankebanor och uttryckssätt hos patienter och terapeuter. Man kan t.e.x. intervjua nyblivna föräldrar om hur de upplever sin situation, och sedan urskilja teman i deras berättelser eller deras underliggande uppfattningar eller teman.

På flikarna under denna rubrik kan du läsa om den del av min vardag som handlar om behandlingsforskning. Läs här om du vill veta mer om mina egna forskningsprojekt.